Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten.

Aanmelding.
De aanmelding voor een activiteit kan online via het internet, of telefonisch.
Na aanmelding ontvangt u een inschrijvingsbevestiging. Dan weet u zeker dat u reis en datum is voorgereserveerd.

Let op:
U betaald alleen de aanbetaling van € 200,- per deelnemer voor de winterreizen. De aanbetaling voor de zomerreizen is €200,- per boeking tot 4 personen. Bij meer dan 4 deelnemers per boeking wordt in overleg een aanbetaling afgesproken i.v.m. de voorreservering van berghutten. Het resterende bedrag betaald u pas als de reis definitief doorgaat. Dit is uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum.

Bij aanmelding binnen 4 weken voor aanvang van een activiteit, is de aanmelding alleen mogelijk na overleg en betaling van het volledige bedrag van de betreffende reis.

De reisovereenkomst komt tot stand door het aanbod van Alpinatours en de aanvaarding daarvan door de deelnemer, en overmaking van de verschuldigde aanbetaling.

Indien het restantbedrag niet op tijd is betaald, is de deelnemer in verzuim. Hij/zij wordt daar door of namens de reisorganisatie schriftelijk of via email op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Alpinatours heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dit geval zijn de bepalingen t.a.v. annuleren door deelnemer(s) van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De ander(en), namens of ten behoeve van wie de overeenkomst is aangegaan, zijn daarnaast ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

Reissom, reisduur, en reisprogramma.
Alle gepubliceerde prijzen zijn per persoon. Bij elke activiteit wordt afzonderlijk aangegeven waarvoor de prijs geldt. De vermelde  reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Overnachtingen in berghutten en in hotels zijn gebaseerd op half pension. In berghutten zal zoveel mogelijk overnacht worden in 4 of meerpersoons kamers, indien niet anders mogelijk zal overnacht worden op het lager. Overnachtingen in hotels zijn gebaseerd op tweepersoonskamers. Indien er sprake is van een toeslag voor een door de deelnemer aangevraagde eenpersoonskamer in een hotel dan wordt de deelnemer hiervan in kennis gesteld.

Annuleren door Alpinatours.
Alpinatours heeft het recht de inschrijving te annuleren indien het aantal aanmeldingen voor de betreffende reis kleiner is dan het minimum aantal deelnemers zoals dat is vermeld in de betreffende publicatie. In dit geval is Alpinatours gerechtigd de reis, zonder schadeloosstelling, te annuleren. De deelnemer(s) ontvangen dan het reeds betaalde bedrag retour. In dat geval zal Alpinatours de deelnemer(s) een nieuw, vrijblijvend alternatief aanbod voor een activiteit doen.

Alpinatours heeft eveneens het recht de activiteit te annuleren of te wijzigen indien zich bijzondere omstandigheden voordoen zoals natuurrampen, weers- en terreinomstandigheden, ziekte of andere calamiteiten.

Indien alpinatours de reis annuleert, worden deelnemer(s) tenminste 4 weken voor het begin van de reis hiervan op de hoogte gesteld. Onder bijzondere omstandigheden zoals het COVID-19 virus is het mogelijk dat de reis ook geannuleerd kan worden wanneer de plaatselijk omstandigheden veranderen binnen 4 weken voor vertrekdatum.

Annulering en wijziging door de deelnemer.
Wanneer een deelnemer zijn/haar deelname annuleert dan gelden de volgende regels.
Bij annulering van deelname meer dan 3 maanden voor de startdatum van de activiteit, wordt reeds betaald reisgeld binnen een termijn van 14 dagen teruggestort onder aftrek van de betaalde reserveringskosten van de accommodaties en andere gemaakte kosten tot het maximale bedrag van de aanbetaling. De datum waarop het annuleringsbericht wordt ontvangen is in deze bepalend. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend geschieden. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd.

Bij annulering van deelname 3 tot 1 maand voor de startdatum, de aanbetaling.
Bij annulering van deelname 1 maand tot 14 dagen voor de startdatum van de activiteit, wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering van deelname  korter dan 14 dagen voor de startdatum van de activiteit, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Indien deelnemer(s) vroegtijdig de reis moeten afbreken, en zij géén annuleringsverzekering hebben afgesloten, dan is het reisbedrag niet terug te vorderen. Ook in het uiterste geval wanneer de gids besluit dat het onverantwoord is om deelnemer(s), de reis te laten voortzetten, zal Alpinatours de reissom niet terug betalen. Alpinatours adviseert u de reis thuis goed voor te bereiden en ervoor te zorgen dat u voldoende in conditie bent om aan de eisen van de betreffende reis te voldoen.

Reeds betaalde reisgelden zijn niet te verrekenen met andere activiteiten binnen Alpinatours.
Door onvoorziene omstandigheden verband houdende veiligheid en/of met de natuur, waaronder weersomstandigheden e.d. kan een programma of tocht voor of tijdens de betreffende reis worden gewijzigd. Dit is ter beoordeling van de Gids. Elke aansprakelijkheid of claim hiermee verband houdende wordt afgewezen.

Verplichtingen van de deelnemer.
De deelnemer(s) dient bij aanvang van en gedurende de activiteit in het bezit te zijn van de vereiste documenten, zoals geldig paspoort of ander identiteitsbewijs, verzekeringsbewijzen e.d. De deelnemer(s) is/zijn zelf verantwoordelijk een goed dekkende reisverzekering, die tevens buitensportrisico’s dekt, en zelf verantwoordelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten. Alpinatours kan tevens bewijs van zo’n verzekering verlangen. De deelnemer(s), kan van verdere deelname worden uitgesloten in geval van wangedrag, het niet opvolgen van aanwijzingen van de leiding tijdens de activiteit, het op eigen initiatief ondernemen van activiteiten in alpien terrein, het niet bij zich hebben van de juiste uitrusting zoals vermeld wordt bij de activiteit horende paklijst, of wanneer zich bij de deelnemer(s) een dusdanige geestelijke- en/of lichamelijke gesteldheid openbaart, waaronder fysiek of technisch onvoldoende vaardig zijn, dat verdere deelname de goede voortgang of veiligheid van de activiteit stagneert. Alle uit deze uitsluiting voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. Hij/zij kan dan geen aanspraak maken op restitutie hetgeen hij/zij betaald heeft c.q. verschuldigd is.

Bij deelname aan activiteiten van alpinatours verplicht u zich om de instructies van de gids in het belang van u eigen veiligheid ten alle tijden op te volgen.

U neemt op eigen risico deel aan de activiteiten en u bent zich ervan bewust dat deelname mogelijk een verhoogt veiligheidsrisico inhoudt.

Bergwandelen is onder normale omstandigheden een fantastische sport, echter aan alle activiteiten in de bergen waaronder ook het bergwandelen valt, zijn risico’s aan verbonden. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen, kunnen deze risico’s leiden tot blessures of in het ergste geval fataal aflopen met de dood tot gevolg. Deelnemer(s) aan activiteiten van Alpinatours dienen zich hiervan bewust te zijn en deze te aanvaarden, en worden geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag.

Aansprakelijkheid.
Alpinatours is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de activiteiten naar de normen die daarvoor gelden, ter plaatse waar de activiteiten plaatsvinden en bovendien rekening houdend met het avontuurlijke karakter van de activiteiten die Alpinatours  organiseert. Alpinatours draagt de uitvoering van haar activiteiten op aan daarvoor gekwalificeerde personen.

Alpinatours is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die/dat, direct of indirect, berokkend wordt of kan worden aan deelnemer(s) en/of derden, tijdens een van de activiteiten.

Garantie regeling m.b.t. bescherming reisgelden deelnemers.

De meeste Nederlandse reisondernemingen zijn aangesloten bij een garantiefond om u geld te beschermen tegen een faillissement van de reisoperator waar u een reis geboekt heeft. Wij zijn hier heel eerlijk over, wij zijn bij geen enkel garantiefond en/of calamiteitenfonds aangesloten. Nee, wij garanderen onze deelnemers teruggave van hun geld indien de reis door ons geannuleerd wordt. Wanneer deelnemers zelf besluiten om een reis te annuleren, dan zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Wij zijn heel coulant wanneer een deelnemer zijn reis wil annuleren met een goede reden en geen annuleringsverzekering heeft afgesloten.

Dit is een nieuwe versie. Heeft u een copy ontvangen van de Algemene Voorwaarden van voor 01.01.2021. Dan gelden deze als verlopen.

Spaubeek      Januari  2021